وقتی داشتم بزرگ میشدم،همه منو دست مینداختن و این بخاطر این بود که اونا هم موقعیت من نبودن.

بعضی اوقات که من کار داشتم،بعضی از دوستام منو دست مینداختن و دست کمم میگرفتن و این قلب منو شکوند.
من در زندگی جلو رفتم و تجارب جدیدی به دست آوردم،ولی چیزی که خیلی روش پافشاری کردم و نگهش داشتم این بود که "به خودت ایمان داشته باش".من اینو از آدمای بزگ زندگیم یاد گرفتم واسه من کار کرد و هنوزم کار میکنه.
پس مهم نیست توی چه موقعیتی هستی،فقط به خودت ایمان داشته باش که چه کار های میتونی بکنی،و این به طور معجزه آسایی برات کار خواهد کرد...نویسنده مطلب:Emmanuella N. Williams