عشق شما منو قویتر میکنه
،
نفرت شما منو غیر قابل توقف