وقتی بهت بدی می کنند ،
شاید وقتشه که 
تو خوب بودن رو یادشون بدی