اگر در حال مطالعه ی این مطلب هستید این به احتمال زیاد بدین معناست که شما از ریسک کردن میترسید.
اما آیا میدانید ریسک کردن بخشی جدا نشدنی از موفقیت است؟به تصویر مطلب توجه کنید چه چیزی میبینید؟
در این تصویر چه پند هایی وجود دارد؟

امکان این که نظرات متفاوتی ثبت شود هست ولی ما منظور دیگری داریم.

چرا ماهی اینکار را میکند؟
آِیا میتواند موفق شود؟

آیا ارزشش را دارد؟
آیا کار ماهی ارزشش را دارد که فقط بخاطر این که در جایی بهتر زندگی کند زندگیش را به خطر می اندازد؟خب این به شخصیت شما بستگی دارد که تشنه موفقیت هستید یا فقط به همان چیزی که دارید راضی میشوید.خیلی از ما متوجه نمیشویم ولی از وضعیتی که داریم بیزاریم و از آن مینالیم ولی باز هم از موقعیت ها فرار میکنیم.همین ماهی تصویر بالا از موقعیتش استفاده میکند یعنی میداند ممکن است دیگر انقدر به تنگی بزرگتر نزدیک نباشد پس ریسک میکند.حال ما هم در زندگی خود میتوانیم فقط از جایی که هستیم ناله کنیم یا به خود ایمان داشته باشیم و فقط انجامش بدیم...